طالع بینی متولدین هر ماه:

زن 

متولد:

مرد متولد: 
فروردین فروردین

اردیبهشت اردیبهشت
خرداد خرداد
تیر تیر
مرداد مرداد
شهریور شهریور
مهر مهر
آبان آبان
آذر آذر
دی  دی 
بهمن بهمن
اسفند اسفند


نسخه ویرایش شده از منبع:

                                      mihanblog.ir