حذف تاثیر معدل سال سوم در کنکووور!!!!!!!!
میخواستم ببینم این خبر که میگن تاثیر معدل سال سوم در کنکور حذف شد راست است یا شایعه!!!!!!!!

لطفا هر کس هر اطلاعاتی که داره در نظرات مارو هم با خبر کنه...

با تشکر